Idegen Szavak Szótára

abúzus
ad hoc
1) alkalmi, egyszeri; egy bizonyos célra való 2) ideiglenes, átmeneti, pillanatnyi
adekvált
1) egyenlő értékű, teljesen megfelelő 2) a lényeget pontosan tükröző
absztinencia
1) valamitől való tartózkodás 2) önmegtartóztatás
agglomeráció
tömörülés, tömbösülés, egy város vonzáskörzete - és az abba tartozó települések
agglomerálás
felhalmozás, összegyűjtés, tárgyaknak egybehalmozása
agónia
haláltusa, haldoklás
ambíció
ambivalencia
két ellentétes érzelem (pl. szeretet és gyűlölet) együttes megnyilvánulása ugyanazon személy vagy tárgy iránt, egy időben két irányban való érvényesség
ambivalens
az ambivalencia jelenségét mutató, vele kapcsolatos, kétértelmű; kétféleképpen is érthető, értelmezhető
anekdota
antiklerikalizmus
a >>klerikalizmus ellentétje
apátia
egykedvűség, érzéketlenség; az érdeklődés hiánya, közömbösség minden iránt, nemtörődömség
a priori
1) a tapasztalatot, a tényeket megelőző; a tapasztalatot mellőző, attól független (megállapítás, ítélet) 2) előzetes(en), semmit be nem várva, eleve
aspektus
nézőpont, megvilágítás
autodafé
1) az inkvizíció elítélte eretnekek nyilvános elégetése; máglyahalál 2) könyvégetés (főleg politikai okokból)
ázsió
1) százalékos különbség, mellyel valuták és devizák piaci ára nagyobb a hivatalos árnál, illetve értékpapíré a névértékénél 2) vminek a keletje, keresettsége, becse. magy az ázsiója - nagy a keletje
bestiális
bilateriális
1) kétoldalú; kölcsönös, két félre egyaránt kötelező vagy kiterjedő 2) kétoldali, mindkét oldalt érintő
blaszfémia
casus belli
ceterum cesneo (carthagiem esse delendam)
továbbra is fenntartom ismeretes álláspontomat (cato római államférfi minden beszédét e szavakkal fejezte be; a. m. egyébként azt tanácsolom, hogy karthágót el kell pusztítani
cinikus
a közönyt és az igénytelenséget a legfőbb erénynek tekintő, az élet örömeit és szépségeit, valamint a fennálló intézményeket és erkölcsöket megvető ókori görög filozófiai iskola híve, semmi értéket nem tisztelő, minden eszményt s bevett szokást keserű kiábrándultsággal kigúnyoló, romboló, szemérmetlen, arcátlan, elvetemül, megrögzött
crescendo
1) hangerőben növekvő erővel, fokozatosan erősítve adantó elő 2) zenedarabnak így játszott vagy énekelt része
decens
1) illendő, tisztességtudó 2) tapintatos, tartózkodó 3) tartózkodóan szép
de facto
valóban, ténylegesen
dehonesztáló
de jure
jog szerint(i), jogilag
deklaráció
deklarál
dekrétum
demagóg
népcsaló, népámító, bujtogató, lázító
demagógia
nagyhangú, hazug ígérgetés és az érzelmek, szenvedélyek felelőtlen felszítása a tájékozatlan néptömegek megnyerésére; népcsalás, népámítás, bujtogatás, lázítás
diagonal
dilettáns
diszciplina
diszjunkt
idegen, elkülönült; egymást kölcsönösen kizáró
drog
növényi v. állati eredetű olyan anyag, amely gyógyászati v. élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz (bár a gombák nem növények, pedig...)
egzakt
1) szabatos, egyértelmű, pontosan meghatározott 2) pontos, mérhető adatokra alapozott; a szubjektív értékelést nagy mértékben kizáró (módszer, tudomány)
egzaltáció
1) elragadtatott állapot; misztikus rajongás 2) lelkesültség, lelkesedés; lelkendezés 3) felindult lelkiállapot, szertelenség, szenvedélyesség
egzaltált
1) szertelen, heves, szenvedélyes 2) elragadtatott, lelkesült 3) nem egészen beszámítható, kótya
eklekticizmus
1) egymástól eltérő, összeférhetetlen nézetek, elméletek elvtelen összekeverés v. összeegyeztetése 2) különféle korok és stílusok jegyeit vegyesen alkalmazó kevés önálló elemet tartalmazó irányzat 3) elméleti következetlenség
eklektikus
1) az eklekticizmus híve, követője 2) az eklekticizmuson alapuló
ektoderma
külső csíralemez; a bélcsíra képződésekor kialakuló külső sejtréteg, melyből a kültakaró, a bőr és az idegrendszer fejlődik
ektogenezis
a törzsfejlődésben a külső természeti adottságok meghatározó szerepét valló elmélet
ekvivalencia
1) egyértelműség, egyenértékűség 2) a halmazelméletben: kölcsönös egyértelműség, kölcsönös megfeleltetés
ekvivalens
1) egyenlő értékű, egyenértékű 2) azonos, egyforma, egyenlő 3) egyenérték 4) nyelvt megfelelő, megfelelés; valamely idegen szó anyanyelvi megfelelő szava
email [email]
1) zománc 2) a kerámiakészítésben az át nem látszó zománc egyik fajtája, amellyel fémtárgyakat vonnak be védelmül és díszítésül 3) fogzománc
emanáció
1) kiáradás, kisugárzás; kiáramlás 2) radioaktív nemesgáz 3) egyes idealista filozófiai rendszerekben az isteni vagy szellemi princípium kisugárzása, amelyből az érzéki és érzékfeletti világ ered
emisszió
kibocsátás
empirikus
1) tapasztalati 2) a tapasztalat embere; olyan személy, aki csak az érzékszerveinek hisz
entitás
valamely dolog tulajdonságainak az összessége talán: önálló, létező egység
epikureizmus
1) epikurosz ókori görög filozófusnak és követőinek materialista tanítása: a legfőbb emberi érték az élet derül mértékletes élvezése, a halálfélelem megvetése 2) (epikurosz tanainak durva meghamisításával) az érzéki gyönyörök hajszolása
értékpluralista
eszkaláció
a háború fokozatos kiterjesztése; idegen állam (terület) belügyeibe való egyre fokozódó erőszakos katonai beavatkozás
eugenika, eugenetika
1) az ember öröklődő tulajdonságait a haladás érdekében javítani igyekvő irányzat 2) a magasabb rendű emberi fajokról és ezek kitenyészthetőségéről szóló, erőszakos emberirtásokra is igazolást nyújtó áltudományos elmélet
eufemizál
exkuzál
mentegetőzik
exkuzálás, exkuzáció
1) mentség, mentegetőzés 2) bocsánatkérés
explicit
kifejtett, világosan kimondott, [középkori kéziratok zárószava]
farmakológia
gyógyszertan; a gyügyszereknek a szervezetre gyakorolt hatásával foglalkozó tudományág
feuilleton
fiaskó
balsiker, felsülés, kudarc
glossza
1) valamilyen szöveghez fűzött megjegyzés, magyarázat; sorközi v. lapszéli jegyzet 2) rosszmájú megjegyzés 3) csípős hangú hírlapi cikk
góg és magóg
az ó- és újszövetségi szövegekben két személy, akik izrael, ill. a kereszténység végromlását készítik elő
hedonista
a hedonizmus híve, követője 2) élvhajhász; az élvezeteknek, érzéki örömöknek élő ember
hedonizmus
1) ókori görög filozófiai irányzat, amely szerint az élet ésszerű élvezése a legfőbb jó 2) élvhajhászás, az érzéki örömök mértéktelen kergetése
hemiszféra
1) félgömb, félteke 2) a földgömb fele; az égbolt fele
hipokrita
ichthyológia
1) érintetlenség, sértetlenség, épség 2) feddhetetlenség, tisztesség, becsület
imminens
1) küszöbön levő, közvetlenül fenyegető (veszély) 2) égetően sürgős, halasztást nem tűrő (intézkedés)
identitás
azonosság (egyéniség, öntudat?)
indifferencia
közöny, közömbösség
indifferens
1) közömbös, közönyös 2) részvétlen, fásult 3) elfogulatlan, pártatlan; semleges 4) fiz közömbös egyensúlyú 5) vegy semleges, közömbös
inercia
1) tétlenség, lustaság 2) tehetetlenség 3) erőtlenség
integritás
1) érintetlenség, sértetlenség, épség, csorbítatlanság 2) feddhetetlenség, tisztesség, becsület
intervenció
1) erőszakos, főleg fegyveres beavatkozás más állam belügyeibe 2) interveniálás beavatkozás, közbelépés; közbenjárás, közvetítés
imbecillis
kisebb mértékben gyengeelméjű, hülye
impresszum
ipso facto
a tényből kifolyólag, a tényből következően
izomorfizmus
kanonizál
szentté avat, törvényesít, kötelező szabállyá változtat
katekizmus
káté; valamely tan, főleg a vallás legfőbb tételeinek kifejtése kérdés-felelt formájában
klerikális
1) az egyház befolyása alatt lévő világi személy 2) egyházi befolyás alatt álló párt híve, tagja 3) a klérushoz tartozó 4) egyházi befolyás alatt álló, a klerikalizmust szolgáló 5) a klerikalizmussal kapcsolatos
klerikalizmus
1) az egyháznak világi, politikai hatalomra törekvő irányzata, visszaélés a vallással politikai célok érdekében 2) az ezt az irányzatot támogató politika, magatartás, felfogás
klérus
a katolikus papság, a katolikus papok összessége
koherens
1) összefüggő, összetartó 2) állandó v. szabályszerűen változó fáziskülönbségű, és így egymással interferálni képes (hullámok, sugárzás)
kollaboráns
a megszálló ellenséggel (különösen a második világháború alatt a fasiszta megszállókkal) együttműködő személy; hazaáruló
komilfo
konformista
konspiráció
konszenzus
egyetértés, egyöntetű vélemény, egyezség, megegyezés, megállapodás
kontakt
érintkezés, érintés, vagy erre utaló dolgot jelöl előtagként
kontaktpercepció
>>kontakt >>percepció (amúgy: tapintás? :))
konzisztens
erős, állandó, sűrű, tömött, tartalmas, torzítatlan hír
korreláció
kölcsönösség; egymástól való függőség
kurrens
1) folyó (ügy, írás) 2) gyakori, szokásos 3) keresett, kelendő 4) kisbetűs szedés 5) jelenleg is megjelenő (folyóirat, időszakos kiadvány)
kvantitatív
mennyiségi
kvázi
1) szinte, mintegy; majdnem 2) (előtagként) látszólagos; nem igazi, csak annak látszatát keltő, ahhoz hasonló
laterna magica
legitim
törvényes, jogos, törvényszerű, jogszerű, méltányos, igazságos
litánia
liturgia
macchiavellizmus
maliciózus
1) rosszmájú, csípősen gúnyos 2) kissé rosszindulatú, rosszhiszemű
manifeszt
nyilvánvaló, kézzel fogható
manifesztáció
1) kinyilatkoztatás, kijelentés 2) megnyilvánulás; érvényre, felszínre jutás 3) tüntetés
marginális
lapszéli (jegyzet), a szélén lévő; a szélén történő
matriarchátus
az ősközösségi társadalom fejlődésének az a szakasza, amelyben a nőknek a gazdaságban és a társadalomban vezető szerepük volt és a leszármazást is anyai ágon vezették; anyajogú társadalom (vö. patriarchátus)
metabolit
az anyagcserében részt vevő vagy annak folyamán keletkező anyag
metabolizmus
anyagcsere
mirákulum
csoda, csodatétel, csodálatos jelenség, csodákat, legendákat feldolgozó középkori színjáték
neofita
valamely vallásra újonnan áttért személy, vmilyen tan újdonsült híve (gyakran gúnyos szóhasználatban)
neolit kor, neolitikum
csiszolt kőkor, a kőkorszak második szakasza; európában kb. k. e. 5000-3000, ennek folyamán jelent meg a kerámia és a földművelés
neurolingvisztikus
nivella
vízmérték
nivellál
1) szintez, szintkülönbséget mér 2) egy szintre hoz, egyenget 3) a különbségek kiegyenlítésével egy színvonalra hoz
non plus ultra
1) valaminek a netovábbja 2) felülmúlhatatlan, utolérhetetlen
olig-, oligo-
szóösszetételek előtagjaként a vele összetett fogalomnak kicsiségét, kevés voltát jelöli; kis-, kevés-
oligarcha
kiskirály
oligarchia
a kizsákmányolók kis csoportjának (az arisztokratáknak vagy a nagytőkéseknek) politikai és gazdasági uralma
oligarchikus
kényúri; az oligarchiával kapcsolatos, rá jellemző
omni-
összetételek előtagjaként jelentése: minden
ornamentika
1) díszítmény 2) díszítő művészet
palimpszeszt, palimpszesztus
1) olyan papirusz vagy pergamen, amelyről az eredeti írást áztatással vagy vakarással eltávolították, s helyébe újat írtak 2) az erre írt kézirat
paradigma
bizonyításra v. összehasonlításra alkalmazott példa
pária
par excellence
paternalista
patriarchátus
apajogúság; az ősközösségi társadalom fejlődésének az a szakasza, amelyet a férfiak, az apák vezető szerepe jellemez, ahol a rokonságot az apa vonalán számították (vö. matriarchátus)
pátriárka
a görögkeleti egyház és egyes más keleti keresztény nemzeti egyházak legfőbb papi méltósága, tiszteletre méltó aggastyán
patriarkális
ősi, régimódi, kezdetleges; a régi, tisztelt hagyományokkal kapcsolatos
penetráció
behatolás, benyomulás, beszivárgás
penetrál
percepció
érzékelés, észlelés
periodika
időszaki sajtótermék
perisztartika
pertraktál
piedesztál
1) emelvény 2) erkölcsi magaslat
posztulátum
1) követelmény, kívánalom 2) bizonyítás nélkül elfogadott, egyszerűbb igazságra vissza nem vezethető tétel; sarktétel, alapigazság 3) a jelenségek egy csoportjának megértéséhez szükséges, még nem bizonyított állítás, vmely elmélet kiinduló pontja
pragmatika
1) ügyrend, szabályzat, rendtartás 2) a jelrendszerek és az ezeket használó ember közötti viszonyt vizsgáló szemiotikai tudományág
praxis
prefektúra
primus inter pares
primordiális
prókátor
ügyvéd, védőügyvéd (ma már csak rosszalló értelemben; vö. prokurátor)
prokurátor
1) ügyész, 2) meghatalmazott, megbízott személy; jogi képviselő 3) kolostori számtartó 4) helytartó
prosperál
1) virágzik, jól, sikeresen halad; fellendül (gazdasági élet, vállalat) 2) boldogul, érvényesül, sikert ér el (személy)
publicista
közíró, hírlapíró, a publicisztika művelője
publicisztika
az újságírásnak a politikai és társadalmi kérdéseket magasabb, elvi alapon irodalmi szinten tárgyaló ága
quod erat demonstrandum
ezt kellett bebizonyítani
radial
raport
recenzió
ismertetés, bírálat (könyvről, műalkotásról, tudományos műről)
releváns
fontos, lényeges, meghatározó
renonsz
kártyajátszmát érvénytelenné tevő tévedés
rentábilis
kifizetődő, jövedelmező, gazdasági szempontból célszerű, hasznot hajtó
reputáció
retorika
1) szónoklattan, ékesszólástan 2) pejor hangzatos szónokiasság
retrospektív
visszatekintő
revideál
1) felülvizsgál, ellenőriz, felülbírál 2) módosít, átértékel
rezignált
1) sorsába belenyugodott, beletörődött; csüggedt, lemondó 2) reménytelen, reményét vesztett
rusztikus
paraszti, falusias, mesterkéletlen, műveletlen, rusztikával kiképzett (épületrész)
sacralis
1) isteni, természetfeletti eredetűnek tartott 2) szent, szentséges 3) keresztcsont
skrupulus
kétség, aggály, habozás; lelkiismereti kétely
szakrális
szanál
1) gyógyít, orvosol 2) vmilyen intézmény, elsősorban az állam zilált pénzügyeit rendezi 3) ilyen intézkedés során állásból elbocsát 4) kiselejtez; eltávolít, hogy másnak helyet csináljon 5) területet rendez, épületet lebont
szarkasztikus
szarkazmussal teli, maróan gúnyos
szarkazmus
csípős, maró, epés gúny
szcéna
1) feltűnő, botrányos jelenet 2) szính. jelenet
szegregáció
1) elválasztás, elkülönítés; szétválás, hasadás 2) a feketék elkülönítése a fehérektől az egyesült államokban, vagy a cigányok elkülönítése magyarországon 3) az öröklött tulajdonságok elkülönülése
szekularizál
egyházi javakat világi célokra kisajátí, lefoglalt
szekvencia
1) sorozat
szemantika
jelentéstan; a nyelvtudománynak a nyelvi formák jelentésével és a jelentések változásával foglalkozó ága
szillogisztika
szillogizmus
logikai következtetési forma, amely két előzményből (permisszából) a zárótételhez (konklózióhoz) jut
szindikalizmus
a szocialista (v. kommunista?) párt vezető szerepét, szükségességét tagadó, a munkásosztály harcát csupán gazdasági követelésekre és szakszervezeti mozgalomra korlátozni akaró áramlat a munkásmozgalomban
szinergia
szinergizmus
1) az a jelenség, hogy két különböző gyógyszer egy időben alkalmazva egymás hatását támogatja és erősíti 2) az a hittudományi felfogás, hogy az ember megtéréséhez az isteni malaszton kívül saját körzeműködése is szükséges
szinkópa
egy hangsúlytalan ütemrész összekapcsolása a következő súlyossal, ájulás
szinopszis
áttekintés, összefoglalás, irodalmi művek hosszabb vázlata
szkepszis
1) kétség, kétely; a mindenben való kételkedés 2) hitetlenség
szodómia
a nemi eltévelyedések egyik fajtája: állatokkal űzött fajtalankodás (szodoma város nevéről)
szofisztika
1) a szofisták filozófiai iránya 2) hamis érvek; a látszólag helyes érvelés látszata mögé rejtett különböző cselfogások alkalmazása a vitában v. a bizonyításban 3) pejor szócsavarás; agyafúrt, megtévesztő, hamis okoskodás, érvelés
szofisztikus
1) a szofisztikára jellemző, azon alapuló 2) körmönfont, csavaros (okoskodás)
szolipszista
szolipszizmus
a szubjektív idealizmus végletekig vitt formája, amely csak a szubjektív tudat, az én létezését ismeri el és a világot csak az egyéni tudat alkotásának tekinti
sztoicizmus
1) szenvedélymentes, természetes életmódot, szigorú erkölcsiséget tanító ókori görög-római filozófiai iskola 2) bölcs belátáson alapuló szilárdság, állhatatosság az élet szerencsétlenségei és megpróbáltatásai közepette
sztoikus
a megpróbáltatásokat bölcs belátáson alapuló keménységgel és nyugodtsággal elviselő ember, a sztoicizmuson alapuló, rá jellemző
tautológia
szószaporítás
taxatíve
1) hozzávetőlegesen, becslés szerint 2) egyenként felsorolva, tételenként részletezve
teokrácia
olyan uralmi rendszer, amelyben a legfőbb hatalom a papság v. az egyházi hatalommal is rendelkező király kezében van, s amelyben az állami és vallási intézmények teljesen egymásba olvadhatnak (annyi mint istenuralom)
termicus technicus
szakkifejezés
terminátor
a nap által megvilágított gömb alakú égitesteken a világos és a sötét félgömb határa; árnyékhatár
tertium non datur
triumfál
1) diadalmat ül, diadalmaskodik, győzelmet arat 2) győzelmében ujjong, győzelmével hivalkodik 3) diadalmenetet tart (győztes római hadvezér)
ultima ratio
1) az utolsó, a végső megoldási kísérlet 2) az utolsó, döntő érv
védikus filozófia
verba non sunt verbera
verdikt
1) az esküdtszék határozata 2) bírósági döntés, ítélet
virtigli
tősgyökeres, igazi, valódi
vis maior
előre nem látott kényszerítő körülmény, ill. elháríthatatlan akadály, amely meggátol vmely kötelezettség teljesítésében
xenofóbia
beteges félelem az idegenektől
xenomorf
magmás kőzetekben nem saját kristály alakú, hanem a környezet által megszabott szabálytalan elegyrész
2007-12-21Creative Commons License
Ezt a művet Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 2.5 Hungary Licenc alatt tették közzé.

Valid HTML 4.01 Transitional